Noutăţi

Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar” | 09.09.2010

- Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”.

Descentralizarea in educatie presupune redistribuirea responsabilitatilor, a autoritatii decizionale, a raspunderii publice si a resurselor de la nivel central la nivel local. Este necesar insa ca acest proces sa fie pregatit, prin dezvoltarea şi implementare de instrumente şi mecanisme, prin acţiuni inovatoare şi sprijin pentru dezvoltarea personalului în contextul descentralizării, prin formarea si dezvoltarea de reţele de comunicare pentru îmbunătăţirea managerială a funcţionării unităţii şcolare, pentru diseminarea bunelor practici şi pentru raportarea periodică a rezultatelor obţinute din monitorizarea competenţelor descentralizate.

Din această perspectivă, Ministerul Educației, Cercetării și Inovării, prin acest proiect, și-a propus, ca obiectiv general, îmbunătățirea managementului și capacității unităților de învățământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară națională, prin dezvoltarea serviciilor de consultanță și asistență și a unor instrumente alternative pentru o mai buna conștientizare a schimbărilor de către entitățile interesate

Proiectul se deruleaza in perioada 2009-2011 și a fost selectat prin Programul Operaţional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane – POS DRU, domeniul major de interventie 1.1 Acces la educație și formare profesională inițială de calitate.

- Care sunt, in opinia dumneavoastra avantajele obtinute in urma descentralizarii in invatamantul preuniversitar romanesc?

Şcoala contemporană se confruntă, atât în România, cât şi în spaţiul european, cu numeroase provocări sociale, culturale şi economice, aspect care necesită iniţierea, elaborarea şi implementarea unor strategii şi politici specifice globalizării şi adecvarea școlii la exigențele societăţii bazate pe cunoaştere. În contextul integrării României în Uniunea Europeană, învăţământul românesc se află într-un proces de armonizare şi compatibilizare cu politicile comunitare, proces care presupune, printre altele, descentralizarea şi întărirea autonomiei şcolii pentru creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi administrarea mai eficientă a fondurilor publice alocate educaţiei.

Pe parcursul ultimilor douăzeci de ani, unitatile de invatamant au făcut obiectul a numeroase reflecţii şi reforme publica elaborate la nivel interministerial, la nivel de comisii de dialog social, in dezbatere si propuneri legislative, în special în privinţa nivelului de autonomie acordat. Scolile au fost învestite cu puteri sporite în scopul administrării mai eficiente a fondurilor publice dedicate educaţiei şi, mai ales în ultimii ani, a creşterii calităţii predării-invatarii-evaluarii.

Obiective precum testarea exercitării unor competenţe partajate si delegate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii catre comunitatea locala si scoala, îmbunătăţirea cadrului instituţional şi a proceselor de management financiar şi de luare a deciziilor la nivelul şcolilor şi al autorității administraţiei publice locale, dezvoltarea sistemelor de evaluare şi monitorizare a managementului resurselor de care dispun şcolile, într-un mediu descentralizat, toate acestea vor permite întărirea autonomiei şcolilor şi sporirea implicării comunitatii locale în ceea ce privește gestionarea unor categorii de cheltuieli pentru învățământ.

Mai sunt multe întrebări la care se asteapta răspunsuri - analiza rezultatelor procesului de reformă şi masurarea impactului măsurilor de descentralizare asupra creşterii calităţii şi eficienţei educaţiei fiind aspecte ale unui proces viu, in derulare.

- Spuneti-ne, va rog, care este grupul tinta identificat si ce actiuni se vor intreprinde in cadrul acestui proiect?

Grupul țintă vizat în proiect este constituit, pe de o parte, din personal cu funcţii de conducere, monitorizare, evaluare şi control din inspectoratele şcolare, iar pe de altă parte, din membri ai Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ: cadre didactice și consilieri locali cu atributii in comisiile pentru educatie, invatamant si cultura.

Programul de formare derulat in proiect ii va abilita pe cursanţi în domeniul managementului unei unităţi de învăţământ în contextul comunităţii locale în domenii precum: managementul resurselor, managementul financiar, managementul organizaţiei şcolare, managementului strategic, parteneriatului dintre şcoală şi comunitate si îi va ajuta să promoveze iniţiative corecte în cadrul Consiliilor Locale pe care le reprezintă si a Consiliilor de Administratie ale scolilor, devenind astfel persoane resursă la nivel local. In plus, din cadrul acestora, vor fi selectati consilieri si asistenti, care vor acorda consultanta in birouri judetene infiintate, pentru a oferi suport tuturor categoriilor interesate de domeniile cheie ale descentralizarii.

- Spuneti-ne cateva cuvinte despre principalele etape de desfasurare ale proiectului de „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”?

Pentru compatibilizarea sistemului național cu sistemele europene, asigurarea calității educației, eficientizarea utilizării resurselor si conectarea educației la nevoile comunității/pieței muncii, este necesara formarea unei resurse umane competente, constiente si responsabile de gestionarea competentelor descentralizate.

Acest proiect isi propune, într-o primă etapă, sa formeze o categorie profesionala cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării, care sa acorde suport în domeniul descentralizării in cadrul unor structuri operaţionale (birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean. Concomitent se va derula o campanie de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media. Pe tot parcursul derulării proiectului, vor avea loc activități de informare privind implementarea descentralizării la nivel naţional, prin instrumente informatice de diseminare si prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a unei baze de date pentru monitorizare.

- Care este suma totala a proiectului si de unde vine finantarea pentru acesta?

Acest proiect strategic, national, este finanţat din Fondul Social European, cu un buget de 18.500.000 RON, inclusiv co-finantare nationala si contributia solicitantului si se deruleaza pe o perioadă de 36 de luni, fiind implementat de către Ministerul Educației, Cercetării și Inovării in cadrul unui parteneriat public-privat.

- Cand se va incheia acest proiect, care este termenul sau limita si ce rezultate sunt asteptate?

Proiectul se va incheia in anul 2011. Rezultatele sale anticipate vizeaza, pe de o parte, 1682 de persoane din unităţi de învăţământ, inspectorate si Consilii locale, formate pentru a acorda asistenţa pentru implementarea descentralizarii la scara nationala, iar pe de alta parte crearea de mecanisme suport: site-ul www.edudescentralizare.ro, biblioteca virtuală a descentralizării, o baza de date pentru monitorizarea la nivel judeţean şi raportarea către organizaţia centrală despre desfăşurarea procesului la nivel naţional, ghiduri şi metodologii în domeniile descentralizării, birouri de asistenţă al căror personal va acorda consultanţă pentru implementarea corectă şi eficientă a descentralizarii si creşterea gradul de conştientizare a comunităţii asupra necesităţii unui raport şcoală- comunitate real şi eficient.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]