Noutăţi

“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar” | 09.06.2011

Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de Asistenţi Suport în descentralizare din Constanţa.

Finanţat din Fondul Social European şi derulat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Proiectul strategic “Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar", contract POSDRU/1/1.1/S/8 se desfăşoară pâna la data de 31 octombrie 2011.

- De două săptămâni au început cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi a inspectorilor şcolari din Inspectoratele Şcolare Judeţene în domeniul descentralizării sistemului de învăţământ preuniversitar. Domnule Vladimir Enăchescu, spuneţi-mi, vă rog, care este obiectivul principal al acestei etape din cadrul Proiectului “Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”?

Obiectivul general al proiectului urmăreşte îmbunătăţirea managementului şi a capacităţii unităţilor de învăţământ de a gestiona schimbările antrenate de procesul de descentralizare la scară naţională. În acelaşi timp, prin acest proiect se urmăreşte asigurarea serviciilor de consultanţă prin formarea unor categorii profesionale cu competenţe specifice pentru implementarea descentralizării. Comunicarea privind implementarea descentralizării la nivel naţional prin instrumente informatice de diseminare a informaţiilor, informarea şi comunicarea prin constituirea unei biblioteci oficiale a descentralizării şi a unei baze de date pentru monitorizare, acordarea de suport în domeniul descentralizării prin înfiinţarea unor structuri operaţionale (birouri de asistenţă) la nivel central şi la nivel judeţean, precum şi informarea în şcoli şi comunitate despre prevederile Strategiei descentralizării prin derularea unei campanii de comunicare care să operaţionalizeze circuite de comunicare între birourile de asistenţă, instituţiile care gestionează competenţe descentralizate şi media sunt principalele arii de competenţă în care cursanţii sunt formaţi.

- Câte persoane vor urma aceste cursuri şi care este ponderea fiecărui grup ţintă (directori de şcoală, inspectori şcolari, inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului)?

Beneficiarii întregului proiect sunt în număr de 1.766 de cursanţi, grupaţi în 3 categorii astfel:

Grupul 1: 1.000 de profesori membri ai Consiliilor de Administraţie din şcoli, din 42 de judeţe;

Grupul 2: 420 de membri ai Consiliilor locale din localităţi, din 42 de judeţe;

În această etapă de formare va participa însă Grupul 3 de beneficiari, constituit din 262 de persoane, dintre care 126 de inspectori şcolari, 126 de directori de unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar şi 10 inspectori din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

- Care este modalitatea de structurare şi desfăşurare a cursurilor de formare?

Toate disciplinele sunt abordate într-o manieră dinamică, stilul de susţinere a acestora este orientat în direcţia satisfacerii nevoilor de cunoaştere ale cursanţilor, de aşa manieră încât să se dezvolte o atmosferă de colaborare eficientă în vederea atingerii obiectivelor propuse. Disciplinele abordate diferă ca număr de ore alocat în funcţie de aria de cuprindere şi aplicabilitate.

- Care sunt tematicile abordate în cadrul cursurilor şi care este rolul fiecăreia în formarea grupului ţintă?

Disciplinele abordate în cadrul Grupului ţintă 3 sunt următoarele: “Managementul organizaţiei şcolare în contextul descentralizării sistemului educaţional”, “Şcoala şi comunitatea”, “Proiecte pentru dezvoltarea comunitară”, “Managementul resurselor financiare în organizaţia şcolară”, “Contabilitate pentru directori de unităţi şcolare/inspectori şcolari”, “Aplicaţii IT în managementul şcolar”, “Elemente de economie socială”, precum şi “Antreprenoriat”. Toate aceste discipline urmăresc dezvoltarea unor abilităţi conform celor exprimate în obiectivele anterior menţionate.

- Ce beneficii le aduce cursanţilor certificarea pe care o vor obţine în urma acestor cursuri de formare?

Pentru inspectorii şcolari şi directorii de unităţi şcolare, proiectul aduce următoarele beneficii: o nouă abordare a managementului organizaţiei şcolare din perspectiva descentralizării; oportunitatea de a fi formaţi în domeniul managementului educaţional, mai exact în antreprenoriat educaţional, economie socială, proiecte educaţionale, contabilitate, managementul resurselor financiare, relaţii comunitare; tratarea unor teme actuale atât în managementul educaţional, cât şi în managementul clasei, al relaţiilor interpersonale, al proiectelor şi programelor educaţionale; capacitatea de a gestiona eficient situaţiile determinate de descentralizarea sistemului de învăţământ; în plan personal, cunoştinţele şi abilităţile primite şi formate în cadrul cursurilor vor crea în rândul cadrelor didactice, inspectorilor şi reprezentanţilor MECTS o viziune mai amplă a procesului educaţional şi competenţele necesare asigurării consilierii celor interesaţi în management educaţional şi în descentralizare.

De altfel, formarea obţinută în urma evaluării le oferă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării Strategiei de Descentralizare a Învăţământului Preuniversitar, la nivelul organizaţiilor şi comunităţilor în care îşi desfăşoară activitatea.

- Din ce aţi remarcat până acum, cum a fost primită de către directorii de unităţi şcolare şi de către inspectorii şcolari iniţiativa realizării unor astfel de cursuri?

Cursanţii au îmbrăţişat cu entuziasm iniţiativa noastră de a susţine aceste cursuri şi au demonstrat dorinţa de a participa, în acest sens putem observa şi numărul mare de înscrieri înregistrate. Implicarea în cadrul activităţilor, precum şi deschiderea şi împărtăşirea experienţelor vin în sprijinul afirmaţiilor anterioare.

- Ca asistent coordonator al Centrului de Formare Constanţa, care este opinia dumneavoastră despre cursurile de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari din cadrul Proiectului “Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului preuniversitar”?

Personal, consider această activitate ca fiind una extrem de dinamică, dar care, fiind orientată către societate, ne solicită pe toţi cei implicaţi activ în acest proiect să fim orientaţi către viitor, să facem posibil progresul, precum şi să transmitem acest suflu tuturor celor ce pot face o diferenţă în direcţia urmărită.

<< Inapoi

Decizie asistenti suport
10.04.2012
Decizie Nr.5/4554/14.03.2012 privind desemnarea asistentilor suport in cadrul proiectului strategic "Formarea de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar", ID 4554.Se poate descărca de aici.

Pe data de 2 aprilie 2012 încep înscrierile la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitățile de învățământ preuniversitar.

  1. Metodologia de concurs 2012

  2. Calendar concurs ocupare posturi didactice 2012

  3. Cerere de înscriere la concurs

  4. Fisa de înscriere concurs 2012

30.03.2012
“Anunt recrutare expert pe termen scurt juridic ”
07.03.2012
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului anunta scoaterea la concurs, in cadrul proiectului "Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar" Se poate descărca de aici.
“ORDIN privind echivalarea unui numar de credite profesionale transferabile obtinute de cadrele didactice care au participat la stagii de formare din cadrul unor programe speciale”
07.03.2012
In baza art.245 alin (6) din Legea Educatiei Nationale, nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare In baza art.3 lit. g), art.4 alin. (1) lit. d)Se poate descărca de aici.
Sunt disponibile programele pentru cuncursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar. Se pot descărcă de aici.
A fost actualizat ORDINUL pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2012. Se poate vizualiza aici. Totodata este disponibilă și o arhivă cu anexele ordinului ce poate fi descărcată de aici.
“Formarea oferită le dă şansa cursanţilor de a se implica în mod activ în direcţia implementării măsurilor de descentralizare a învăţământului preuniversitar”
09.06.2011
Susţine Vladimir Enăchescu, Preparator Universitar Doctorand în cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Academia de Studii Economice Bucureşti şi asistent coordonator al Centrului de Formare de [...]
Academia de Studii Economice din Bucureşti continuă procesul de formare a consilierilor şi a asistenţilor suport în vederea descentralizării în învăţământul preuniversitar
08.06.2011
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului derulează proiectul strategic cu titlul "Formarea de consilieri şi asistenţi suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a învăţământului [...]
Academia de Studii Economice a început etapa de formare a directorilor de unităţi şcolare şi a inspectorilor şcolari pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
07.06.2011
În perioada 14-19 februarie 2011 a avut loc la Bucureşti prima etapă a cursurilor de formare pentru cel de-al treilea grup ţintă (format din directori de unităţi de învăţământ şi inspectori şcolari) din cadrul proiectului [...]
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării formează consilieri pentru descentralizarea învăţământului preuniversitar
05.06.2011
Stadiul în care se află proiectul Ministerului a fost prezentat de către Laura Chira, Consilier pentru afaceri europene, Asistent proiect, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în cadrul Conferinţei [...]
Interviu Gigel PARASCHIV, manager proiect „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”
09.09.2010
Domnule DIRECTOR, spuneti-ne cateva cuvinte despre obiectivul general al proiectului pe care il coordonati „Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea Strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar”. [...]